บริการขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามภรรยาไทย วีซ่าแต่งงาน

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

nav-img1

การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ( Report day )

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

วิธีการแจ้ง

1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ

2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ

3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

4. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งคนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ

5. กรณีที่เกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยฯ คนต่างด้าวที่มารายงานตัว จะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท

6. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว

7. ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ครั้งสุดท้าย

เอกสารประกอบคำร้อง กรณียื่นด้วยตนเอง

1. หนังสือเดินทาง (Pass­port)

2. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว) ดูตัวอย่างใบรับแจ้ง

3. กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม ตม. 47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ดูตัวอย่าง

สถานที่รับแจ้ง

งานรับแจ้งที่พักอาศัย กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน กองกำกับการ3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในนิติบคุคคลซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

Noti­fi­ca­tion of stay­ing in the King­dom over 90 days

Pro­ce­dure and noti­fi­ca­tion

 1. The for­eigner makes the noti­fi­ca­tion in per­son, or
 2. The for­eigner autho­rises another per­son to make the noti­fi­ca­tion, or
 3. The for­eigner makes the noti­fi­ca­tion by reg­is­tered mail.
 4. The noti­fi­ca­tion must be made within 15 days before or after 7 days the period of 90 days expires.

Offices accept­ing noti­fi­ca­tion

 1. Immi­gra­tion Division1 Office, The Gov­ern­ment Complex,Chaengwattana Rd., Laksi ‚Bangkok
 2. One Stop Cen­ter for Visa and Work Per­mits located at Cham­churi Square Bulid­ing , Floor 18, Phay­athai Rd. Pha­tumwan, Bangkok (Only the spe­cific law) Ser­vices are pro­vided only to for­eign­ers who have already sub­mit­ted an appli­ca­tion for tem­po­rary stay in the king­dom of thailand.
 3. Immi­gra­tion Ser­vice Cen­ter for 3 National Legal­ized Labors ( Myan­mar, Laos and Cam­bo­dia) at Major Hol­ly­wood Suk­sawat or Impe­r­ial World Lad­prao Only spe­cial Labor of three Nation­al­i­ties Loas , Cam­bo­dia and Myn­mar resid­ing in Bangkok.

Immi­gra­tion offices through­out the coun­try

Noti­fi­ca­tion by reg­is­tered mail

Pho­to­copy of pass­port pages with fol­low­ing pages

 1. front page show­ing name /​sur­name /​Pass­port No., ect.
 2. – cur­rent visa
 3. – last entry stamp of immi­gra­tion
 4. – last exten­sion of visa
 1. Pho­to­copy of depar­ture card TM.6 click to view Exam­ple TM.6 card
 2. Pre­vi­ous noti­fi­ca­tions of stay­ing over 90 days (if any) click to view Exam­ple document
 3. Com­pletely filled in and signed noti­fi­ca­tion form TM.47 click to view Exam­ple doc­u­ment (Don’t for­get to sign name.)
 4. Enve­lope with 10 Baht stamp affixed and return address of for­eigner for the offi­cer in charge to send back the lower part of form TM. 47 after hav­ing received the noti­fi­ca­tion. This part must be kept for ref­er­ence and for future noti­fi­ca­tions of stay­ing over 90 days.
 5. The above men­tioned doc­u­ments must be sent by reg­is­tered mail and the receipt of the reg­is­tra­tion kept by the foreigner.

Send the mail before the renewal date 15 days to

90 DAYS REG­IS­TRA­TION,

IMMI­GRA­TION DIVI­SION 1

Chalermprakiat Gov­ern­ment Com­plex

120 MOO 3, CHAENG­WAT­TANA ROAD,SOI 7,

LAKSI, BANGKOK. 10210

Notice :

 1. Your reg­is­tered mail must be sent to the Immi­gra­tion office at least 15 days before the due date of notification.
 2. Your new form will be stamped as of the expi­ra­tion date of your old receipt.
 3. Please keep your receipt of your reg­is­tered mail in case of lost mail.
 4. Your doc­u­ment can not be processed if you have passed the 90 days limit. ( You must come to the near­est immi­gra­tion office or Immi­gra­tion Divi­sion 1 in per­son to pay fine 2,000 Baht)
 5. Wait­ing for reply mail over 1 month, please con­tact Immi­gra­tion Office with your reg­is­tered mail receipt

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา

 • บริการดี ปรึกษาฟรี อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนการดำเนินการ
 • คุณภาพ รู้จริง รับผิดชอบงาน
 • จริงใจ เหมือนคุณคือครอบครัวเดียวกับเรา
 • คุ้มค่า บริการเกินราคา

มากกว่า 1,000 วีซ่าต่อปี ที่เราดูแลคุณ

nav-img1

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร

thai Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร

Copyright © 2019 Thai Visa Help Point All Rights Reserved.
ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!