บริการขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามภรรยาไทย วีซ่าแต่งงาน

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

nav-img1

วีซ่าเกษียณอายุ | Thai visa ­help ­point

nav-img1

วีซ่าเกษียณอายุ /​Retire­ment Visa

วีซ่าประเภทเกษียณอายุ หรือวีซ่าบั้นปลายชีวิต คือวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีความต้องการที่จะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว วีซ่าประเภทนี้ยังสามารถให้ครอบครัวชาวต่างชาติติดตามได้ เช่น ภรรยาหรือสามีของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

NON-IMM­GRANT O VISA

RETIREMENT VISA

ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงินในประเทศไทย คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง

วีซ่าเกษียณอายุ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. พาสปอร์ต เล่มจริง

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป

3. สมุดบัญชีธนาคาร กสิกรไทย กรุงไทย กรุงเทพ กรุงศรี และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ที่อยู่ที่พักอาศัยที่ประเทศไทยและเบอร์โทรที่ติดต่อได้

วีซ่าเกษียนอายุ NON — IMM­GRANT O + 1 ปี รวม 15 เดือน

1. ระยะเวลาในการดำเนินการ

กรณีเปลี่ยน NON-​O อย่างเดียว

  • ลูกค้าต้องลงมาทำเรื่องโชว์ตัว ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ ตม.แจ้งวัฒนะ
  • ลูกกค้าต้องนำเอกสารที่แจ้งขั้นต้นมาให้พร้อม

Retiree­ment Visa Non-​lmmigrant o

nav-img1

Retiree­ment Visa is appli­ca­tion for thae up 50-​year old aliens who pro­pose to live in Thai­land. The required doc­u­ments are the finan­cial state­ment of Sav­ing Account or Fixed Deposit Account not less than 800,000 THB. Or hav­ing salary not less Than 65,000 THB and also the total salary of 12 months is not less than 800,000 THB. To be used for the appli­ca­tion at Royal Thai Police, lmmi­gra­tion Bureau. The per­mis­sion of this visa will be valid for1 year.

Request doc­u­ment fol­low this below please:

  1. Orig­i­nal Pass­port and copy fist page (singe on page).
  2. Pass­port photo 3 picture.
  3. Orig­i­nal Book bank from Kasakorn or Siam com­mer­cial bank (S.C.B.).
  4. Address in Thailand.

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา

  • บริการดี ปรึกษาฟรี อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนการดำเนินการ
  • คุณภาพ รู้จริง รับผิดชอบงาน
  • จริงใจ เหมือนคุณคือครอบครัวเดียวกับเรา
  • คุ้มค่า บริการเกินราคา

มากกว่า 1,000 วีซ่าต่อปี ที่เราดูแลคุณ

nav-img1

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร

thai Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร

Copyright © 2019 Thai Visa Help Point All Rights Reserved.
ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!