บริการขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่านักเรียน วีซ่าติดตามภรรยาไทย วีซ่าแต่งงาน

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

nav-img1

บริการขอวีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย

รับปรึกษา บริการขอ วีซ่าไทย ต่อวีซ่าไทย วีซ่าติดตามภรรยาไทย การจดทะเบียนสมรส การจัดเตรียมเอกสารสำหรับคนต่างชาติทุกสัญชาติในไทย ลดปัญหาในการเตรียมเอกสาร สะดวกรวดเร็ว

จดทะเบียนสมรส / Marriage Registration

     การจัดเตรียมเอกสารฝ่ายไทย เพื่อไปขอใบรับรองโสดที่ประเทศคู่สมรส การที่จะจดทะเบียนสมรสกับกับชาสต่างชาตินั้น กฎหมายบางประเทศเราอาจจะต้องส่งเอกสารทางราชการ ไปยังคู่สมรสเพื่อนำไปขอ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” หรือ “หนังสืออนุญาติสมรส” ยังเขตที่คู่สมรสพำนัก จึงจะมาจดทะเบียนสมรสในไทยได้

     การแปลเอกสาร รับรองเอกสารที่สถานทูต และกงสุลไทยเอกสาร ทางราชการไทยที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสนั้น จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากกงสุลไทย และบางประเทศต้องนำไปแปล และรับรองเอกสารที่สถานทูตคู่สมรสก่อนทำเรื่อง ขอการจดทะเบียนสมรสได้การขอใบรับรองโสด ที่สถานทูต การขอใบรับรองโสดที่สถานทูต ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อขอ “ใบรับรองโสด” ที่สถานทูตคู่สมรสการจดทะเบียนที่สำนักงานเขต ( อำเภอ ) พร้อมพยาน เราพร้อมอำนวยความสะดวก บริการ การจดทะเบียนสมรส ในทุกเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการ พร้อมกับพยานให้บริการ

ขอวีซ่าไปต่างประเทศ

     เราให้คำปรึกษาคุณแบบวิเคราะห์เชิงลึก ที่คุณจะเห็นโอกาสคุณในการได้รับวีซ่า

1. การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสาร และผู้สนับสนุน ( Spon­sor )

2. ประเมินโอกาสการขอ วีซ่าไทย วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข

3. การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ ( Invi­ta­tion Letter )

4. ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข

5. การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์

6. การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต ( สำคัญมาก )

วีซ่าเกษียณอายุ / Retirement visa

     วีซ่าประเภทเกษียณอายุ หรือวีซ่าบั้นปลายชีวิต คือวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีความต้องการที่จะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว วีซ่าประเภทนี้ยังสามารถให้ครอบครัวชาวต่างชาติติดตามได้ เช่น ภรรยา หรือสามีของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

NON-IMM­GRANT O VISA

RETIREMENT VISA

     ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงินในประเทศไทย คือ เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอ วีซ่าไทย แบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง

วีซ่าติดตามภรรยาไทย สามีไทย / Thai Spouse Visa

     วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี — ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย และต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุก ๆ ปี ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามี หรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท NON-​IMMGRANT O วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้หลังจากทำการยื่นขอ workper­mit ต่อไป กรณีไม่ได้ขอวีซ่าประเภท NON-​IMMGRANT O เข้ามาสามารถมาทำภายในประเทศไทยได้

วีซ่าท่องเที่ยว / Tourist Visa

1. คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทนักท่องเที่ยว

2. ไม่เป็นบุคคลสัญชาติ หรือจำพวกที่ คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด ( กรณีเป็นบุคคลสัญชาติศรีลังกา อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ อิหร่าน เนปาล โตโก ไนจีเรียและยูกันดา จะได้รับให้อยู่ในราขอาณาจักรได้ไม่เกิน 7 วัน )

วีซ่าทำงาน / Work Per­mit

     ใบอนุญาติทำงาน หรือ work per­mit หมายถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดิทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย

วีซ่านักเรียน / Edu­ca­tion Visa

     ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่จะที่เปิดสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติจะได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการถึงหลักสูตรในการสอน หากชาวต่างชาติหากต้องการเรียนภาษา และพำนักอยู่ในประเทศไทยในเวลาเดียวกัน สามารถติดต่อสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนอยู่เพื่อติดต่อขอเป็นนักศึกษา และขอวีซ่านักเรียนในเวลาเดียวกันได้เลย

การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ( Report day )

     คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

Ser­vice / การบริการ

     เราพร้อมให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับ วีซ่าไทย ทุกประเภท ทำเรื่องยากสำหรับลูกค้า ให้เป็นเรื่องง่าย มั่นใจด้วยทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ และรับประกันผล100%

Cre­ative /​ การนำเสนอ

     ในการทำงานของเรา ไม่ใช่เพียงแค่การ กรอกฟอร์ม และจัดเอกสารเพียงเท่านั้น แต่เราจะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ ถึงแนวทางการนำเสนอที่ดี

Solu­tion /​ การแก้ปัญหา

     เราชื่อว่าทุกปัญหาของลูกค้า มีทางแก้ไขได้ จากผลลัพธ์การที่ลูกค้าเราได้รับอนุมัติวีซ่ามากมาย บ่งบอกถึงว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Consultation / ให้คำปรึกษา

     สิ่งสำคัญในการทำงานคือ การให้คำปรึกษา วิธีการ และแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยเราใช้ประสบการณ์ และองค์ความรู้รวมถึงการศึกษาเงื่อนไขของสถานทูตอย่างรอบคอบ จึงทำให้เราสามารถให้ปรึกษา และแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า จนลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการได้

nav-img1

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา

  • บริการดี ปรึกษาฟรี อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนการดำเนินการ
  • คุณภาพ รู้จริง รับผิดชอบงาน
  • จริงใจ เหมือนคุณคือครอบครัวเดียวกับเรา
  • คุ้มค่า บริการเกินราคา

มากกว่า 1,000 วีซ่าต่อปี ที่เราดูแลคุณ

          หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร thai Visa Helh3 Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร

 Hotline: 095 626 6425

 Call: 062 282 5541

 Line: @thaivisahelppoint

 thaivisahelppoint@gmail.com
     หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขอ วีซ่าไทย ที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มที่เราให้ไว้ กรุณาดูให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

มากกว่า 1,000 วีซ่าต่อปี ที่เราดูแลคุณ

nav-img1

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร

thai Visa Helh3 Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรีจัดเอกสาร

Copyright © 2019 Thai Visa Help Point All Rights Reserved.
ขอคำปรึกษาฟรี กดเลย!